GlyphWiki logo
내비게이션
도움말
검색
도구모음
그외의 언어
글리프토론편집이력

zihai-001438 (『中華字海』14ページ 38番目) (@1)

출전 : 프리 글리프 데이터베이스[글리프위키(GlyphWiki)]
(SVG화상) (1字フォント)

관련글리프

관련글자:𤕣 (u24563) (u24563-jv) (=dkw-19747) (=zihai-001438) (=u24563) (=koseki-222380) (=twedu-a04808-002) (=u24563-t) (=c6-4b23) (=u24563-i) (=cdp-85dd)
이체문자: (u9f9c)
[異体字(戸籍統一文字)]
[異體字(民國教育部)]
(u9f9c-05)
(u9f9c-05-var-001)
(u9f9c-05-var-002)
(u9f9c-07)
(u9f9c-g) (=fzyouhei_u9f9c) (=u2ef1)
(u9f9c-itaiji-002) (=u4e80-itaiji-001)
(u9f9c-itaiji-005)
(u9f9c-itaiji-007)
(u9f9c-itaiji-008)
(u9f9c-itaiji-009)
(u9f9c-itaiji-010)
(u9f9c-itaiji-011)
(u9f9c-itaiji-012)
(u9f9c-itaiji-013)
(u9f9c-itaiji-014)
(u9f9c-itaiji-015)
(u9f9c-itaiji-016)
(u9f9c-itaiji-017)
(u9f9c-itaiji-019)
(u9f9c-itaiji-020) (=twedu-a04808-013)
(u9f9c-itaiji-021) (=twedu-a04808-058)
(u9f9c-itaiji-024)
(u9f9c-itaiji-025) (=twedu-a04808-035)
(u9f9c-itaiji-026) (=twedu-a04808-126-2)
(u9f9c-itaiji-028) (=twedu-a04808-050)
(u9f9c-itaiji-029) (=twedu-a04808-090)
(u9f9c-itaiji-030) (=twedu-a04808-012)
(u9f9c-itaiji-031) (=twedu-a04808-044)
(u9f9c-itaiji-032) (=twedu-a04808-032)
(u9f9c-itaiji-034) (=twedu-a04808-011)
(u9f9c-itaiji-035) (=twedu-a04808-022)
(u9f9c-itaiji-038) (=twedu-a04808-089)
(u9f9c-itaiji-039) (=twedu-a04808-029)
(u9f9c-itaiji-040)
(u9f9c-itaiji-041) (=twedu-a04808-101)
(u9f9c-itaiji-042)
(u9f9c-itaiji-043)
(u9f9c-itaiji-044) (=twedu-a04808-080)
(u9f9c-itaiji-045) (=twedu-a04808-055)
(u9f9c-itaiji-046) (=twedu-a04808-065)
(u9f9c-itaiji-047)
(u9f9c-itaiji-048) (=twedu-a04808-048)
(u9f9c-itaiji-049) (=twedu-a04808-025)
(u9f9c-itaiji-050) (=twedu-a04808-031)
(u9f9c-itaiji-051) (=twedu-a04808-005)
(u9f9c-itaiji-052) (=twedu-a04808-015)
(u9f9c-itaiji-053) (=twedu-a04808-024)
(u9f9c-itaiji-054) (=twedu-a04808-027)
(u9f9c-itaiji-055) (=twedu-a04808-049)
(u9f9c-itaiji-056) (=twedu-a04808-066)
(u9f9c-itaiji-057) (=twedu-a04808-019)
(u9f9c-itaiji-058)
(u9f9c-itaiji-059) (=twedu-a04808-047)
(u9f9c-itaiji-060) (=twedu-a04808-018)
(u9f9c-itaiji-061) (=twedu-a04808-020)
(u9f9c-itaiji-062) (=twedu-a04808-054)
(u9f9c-itaiji-063) (=twedu-a04808-060)
(u9f9c-itaiji-064) (=twedu-a04808-077)
(u9f9c-itaiji-065) (=twedu-a04808-120)
(u9f9c-itaiji-066) (=twedu-a04808-122)
(u9f9c-itaiji-067) (=twedu-a04808-123)
(u9f9c-itaiji-068) (=twedu-a04808-126)
(u9f9c-itaiji-069) (=twedu-a04808-061)
(u9f9c-itaiji-070) (=twedu-a04808-074)
(u9f9c-itaiji-071) (=twedu-a04808-052)
(u9f9c-itaiji-072) (=twedu-a04808-076)
(u9f9c-itaiji-091) (=n-gtwinppx_kanjishashin-009-240)
(u9f9c-itaiji-092)
(u9f9c-itaiji-094)
(u9f9c-itaiji-096)
(u9f9c-itaiji-097)
(u9f9c-itaiji-098)
(u9f9c-itaiji-099)
(u9f9c-itaiji-100)
(u9f9c-itaiji-101)
(u9f9c-j) (=dkw-48847) (=u9f9c-ue0102) (=juki-9f9c) (=aj1-07472) (=u2fd4) (=u9f9c) (=u9f9c-ue0100) (=koseki-551940) (=u9f9c-ue0107)
(u9f9c-t) (=u9f9c-h)
(u9f9c-ue0106) (=koseki-551960) (=jmj-030156) (=gt-66712) (=juki-c0ae)
(u9f9c-var-001)
(u9f9c-var-002)
(u9f9c-var-003)
(cbeta-07632)
(cbeta-30448)
(cdp-85e2) (=twedu-a04808-107) (=u9f9c-itaiji-004)
(cdp-88cb)
(cdp-88cb-itaiji-003)
(cdp-88cb-var-027)
(cdp-88cb-var-029)
(cdp-88cb-var-032)
(cdp-88cb-var-044)
(cdp-89fb)
(ce-462a)
(daitudien-111314)
(hka-c074)
(j78-737d) (=u9f9c-ue0101) (=juki-c0ad) (=aj1-07886)
(jmj-030154)
(jmj-030155)
(jmj-030157) (=u9f9c-ue0103)
(k5-0e6d)
(koseki-551980) (=dkw-48848)
(koseki-552000) (=u9f9c-ue0109) (=jmj-059288) (=extf-08508)
(sosho-u9f9c-001)
(te-2a64) (=extd-10519)
(toki-01101950)
(twedu-a04808-001)
(twedu-a04808-002)
(twedu-a04808-006)
(twedu-a04808-007)
(twedu-a04808-008)
(twedu-a04808-009)
(twedu-a04808-014) (=u9f9c-itaiji-087)
(twedu-a04808-016)
(twedu-a04808-034) (=u9f9c-itaiji-075)
(twedu-a04808-037)
(twedu-a04808-038)
(twedu-a04808-039) (=u9f9c-itaiji-078)
(twedu-a04808-043) (=u9f9c-itaiji-073)
(twedu-a04808-045) (=u9f9c-itaiji-074)
(twedu-a04808-046) (=u9f9c-itaiji-080)
(twedu-a04808-053)
(twedu-a04808-059) (=u9f9c-itaiji-090)
(twedu-a04808-062) (=u9f9c-itaiji-088)
(twedu-a04808-067)
(twedu-a04808-071) (=u9f9c-itaiji-079)
(twedu-a04808-073) (=u9f9c-itaiji-082)
(twedu-a04808-075) (=u9f9c-itaiji-081)
(twedu-a04808-079) (=u9f9c-itaiji-083)
(twedu-a04808-084) (=u9f9c-itaiji-085)
(twedu-a04808-086)
(twedu-a04808-088)
(twedu-a04808-092)
(twedu-a04808-093)
(twedu-a04808-094)
(twedu-a04808-095)
(twedu-a04808-096) (=u9f9c-itaiji-089)
(twedu-a04808-097)
(twedu-a04808-098)
(twedu-a04808-099) (=u9f9c-itaiji-084)
(twedu-a04808-100) (=u9f9c-itaiji-077)
(twedu-a04808-102)
(twedu-a04808-103)
(twedu-a04808-104)
(twedu-a04808-106)
(twedu-a04808-124) (=u9f9c-itaiji-076)
(twedu-a04808-125) (=u9f9c-itaiji-086)
(twedu-a04808-126-1)
(u2ff0-u22451-cdp-8c78)
(u2ff0-u22451-cdp-8c78-var-001)
(u2ff0-u22451-cdp-8c78-var-002)
(u2ff0-u22451-cdp-8c78-var-003)
(u2ff0-u2ff1-cdp-8bab-cdp-8bab-cdp-8c78)
(u2ff0-u2ff1-cdp-8bab-cdp-8bab-cdp-8c78-var-001)
(u2ff0-u2ff1-cdp-8bab-cdp-8bab-cdp-8c78-var-002)
(u2ff0-u2ff1-cdp-8bab-cdp-8bab-cdp-8c78-var-003)
(u2ff0-u2ff1-cdp-8bab-cdp-8bab-cdp-8c78-var-004)
(u2ff0-u2ff1-cdp-8bab-cdp-8bab-cdp-8c78-var-005)
(u2ff1-u2008a-u200e2) (=cdp-88cb-var-018) (=cdp-88cb-itaiji-001)
(u2ff1-u2008a-u200e2-var-001) (=cdp-88cb-var-003)
(u2ff1-u2008a-u200e2-var-002)
(u2ff1-u2008a-u2ff0-u2ff3-u531a-cdp-8bab-cdp-8bab-u4e5a)
(u2ff1-u2008a-u2ff9-u200e2-u22451) (=cdp-88cb-var-004)
(u2ff1-u2008a-u2ff9-u200e2-u22451-var-001) (=cdp-88cb-var-005)
(u2ff1-u2008a-u2ff9-u200e2-u22451-var-002)
(u2ff1-u2008a-u2ff9-u200e2-u22451-var-003)
(u2ff1-u2008a-u2ff9-u200e2-u22451-var-004)
(u2ff1-u2008a-u2ff9-u200e2-u22451-var-005)
(u2ff1-u2008a-u2ffb-cdp-865c-u4e5a)
(u2ff1-u2008a-u2ffb-cdp-865c-u4e5a-var-001)
(u2ff1-u2008a-u2ffb-u200e2-u2ff0-u22451-u4e28)
(u2ff1-u2008a-u2ffb-u200e2-u2ff0-u22451-u4e28-var-001)
(u2ff1-u2008a-u2ffb-u5182-u2ffa-u31c8-cdp-86e8) (=cdp-88cb-itaiji-002) (=cdp-88cb-var-021)
(u2ff1-u2008a-u2ffb-u5182-u2ffb-u31c8-cdp-86e8-var-001) (=cdp-88cb-var-030) (=u2ff1-u2008a-u2ffb-u5182-u2ffb-u31c8-cdp-86e8)
(u2ff1-u2008a-u2ffb-u5182-u2ffb-u31c8-cdp-86e8-var-002)
(u2ff1-u20ba5-u2ff0-u22451-u2ffa-u4e5a-u4e28)
(u2ff1-u20ba5-u2ff0-u22451-u2ffa-u4e5a-u4e28-var-001)
(u2ff1-u20ba5-u2ff0-u22451-u4e5a) (=cdp-88cb-var-007)
(u2ff1-u20ba5-u2ff0-u22451-u4e5a-var-001) (=cdp-88cb-var-017)
(u2ff1-u20ba5-u2ffa-u4e5a-u4e28) (=cdp-88cb-var-016)
(u2ff1-u20ba5-u4e5a) (=cdp-88cb-var-006)
(u2ff1-u2ff4-u56d7-u200ad-u4e5a)
(u2ff1-u4e28-u2ffb-u2ffb-u5182-u2ffb-u31c8-cdp-86e8-u22451) (=cdp-88cb-var-031)
(u2ff1-u4e36-u2ff9-u200e2-u22451) (=cdp-88cb-var-024)
(u2ff1-u4e36-u2ffb-u2ffb-u5182-u2ffb-u31c8-cdp-86e8-u22451) (=cdp-88cb-var-025)
(u2ff1-u51f8-u2ffa-u4e5a-u4e28) (=cdp-88cb-var-022)
(u2ff1-u51f8-u2ffa-u4e5a-u4e28-var-001)
(u2ff3-u2008a-u65e5-u2ff0-u22451-u4e5a) (=cdp-88cb-var-008)
(u2ff3-u2008a-u65e5-u2ff0-u22451-u4e5a-var-001)
(u2ff3-u2008a-u65e5-u2ffa-u4e5a-u4e28) (=cdp-88cb-var-028)
(u2ff3-u2008a-u65e5-u4e5a) (=cdp-88cb-var-023)
(u2ff3-u2008a-u7f52-u2ff0-u22451-u4e5a) (=cdp-88cb-var-001)
(u2ff3-u2008a-u7f52-u2ff0-u22451-u4e5a-var-001) (=cdp-88cb-var-026)
(u2ff3-u2008a-u7f52-u2ff0-u22451-u4e5a-var-002)
(u2ff3-u2008a-u7f52-u2ff0-u22451-u4e5a-var-003)
(u2ff3-u2008a-u7f52-u2ff0-u22451-u4e5a-var-005)
(u2ff3-u2008a-u7f52-u2ff0-u22451-u513f) (=cdp-88cb-var-035)
(u2ff3-u2008a-u7f52-u2ff0-u22451-u513f-var-001)
(u2ff3-u2008a-u7f52-u2ff0-u22451-u513f-var-002) (=cdp-88cb-var-034)
(u2ff3-u2008a-u7f52-u2ff0-u22451-u513f-var-003)
(u2ff3-u2008a-u7f52-u4e5a) (=cdp-88cb-var-002) (=cdp-88cb-var-036)
(u2ff3-u2008a-u7f52-u4e5a-var-001)
(u2ff3-u2008a-u7f52-u4e5a-var-002)
(u2ff3-u2008a-u7f52-u513f-var-001) (=cdp-88cb-var-033)
(u2ff7-cdp-88cb-cdp-8ced) (=zihai-019303)
(u2ff7-cdp-88cb-cdp-8ced-var-001)
(u2ff7-cdp-88cb-u2ff4-u56d7-u200ad) (=u9f9c-itaiji-093)
(u2ff7-cdp-88cb-u2ffb-cdp-8c78-u3405)
(u2ff7-cdp-88cb-u5188) (=twedu-a04808-030) (=u9f9c-itaiji-027)
(u2ff7-cdp-88cb-u76ee) (=u9f9c-itaiji-003)
(u2ff7-cdp-88cb-u8089) (=zihai-122131)
(u2ff7-cdp-88cb-u9fb1)
(u2ff7-u2ff1-u2008a-u2ff9-u200e2-u22451-u2e95) (=u9f9c-itaiji-018)
(u2ff7-u2ff1-u2008a-u2ff9-u200e2-u22451-u2e95-var-001)
(u2ff7-u2ff1-u2008a-u2ff9-u200e2-u22451-u2e95-var-002)
(u2ff7-u2ff1-u2008a-u2ff9-u200e2-u22451-u767e) (=u9f9c-itaiji-006)
(u2ff7-u2ff1-u20ba5-u2ff0-u22451-u4e5a-cdp-8a44) (=twedu-a04808-023) (=u9f9c-itaiji-022)
(u2ff7-u2ff1-u20ba5-u2ff0-u22451-u4e5a-u2e9d) (=zihai-091952)
(u2ff7-u2ff1-u20ba5-u2ff0-u22451-u4e5a-u5203) (=twedu-a04808-033) (=u9f9c-itaiji-023)
(u2ff7-u2ff1-u20ba5-u2ff0-u22451-u4e5a-u9fb1) (=zihai-019246)
(u2ff7-u2ff3-u2008a-u65e5-u2ff0-u22451-u4e5a-u4e11) (=u9f9c-itaiji-037) (=twedu-a04808-056)
(u2ff7-u2ff3-u2008a-u65e5-u2ff0-u22451-u4e5a-u65e5) (=u9f9c-itaiji-033) (=twedu-a04808-085)
(u2ff7-u2ff3-u2008a-u7f52-u2ff0-u22451-u4e5a-u76ee) (=twedu-a04808-026) (=zihai-019307) (=zihai-106442)
(u2ff7-u2ff9-u2ff3-u2008a-u7f52-u4e5a-u22451-u76ee)
(u2ff9-u200e2-u22451)
(u2ff9-u2ffb-u20ba5-u4e5a-u22451)
(u2ff9-u2ffb-u20ba5-u4e5a-u22451-var-001)
(u2ffb-u20ba5-u2ff0-u2ff1-cdp-89e3-u531a-u4e5a)
(u2ffb-u20ba5-u2ff0-u2ff1-cdp-89e3-u531a-u4e5a-var-001)
(u2ffb-u20ba5-u2ff0-u2ff1-cdp-8dc1-cdp-8dc1-u4e5a)
(u2ffb-u20ba5-u2ffa-u4e5a-u4e28) (=cdp-88cb-var-015)
(u2ffb-u20ba5-u2ffb-u4e5a-u4e28) (=cdp-88cb-var-014)
(u2ffb-u20ba5-u4e5a) (=cdp-88cb-var-013)
(u2ffb-u20ba5-u4e5a-var-001)
(u2ffb-u2ff1-cdp-8c78-cdp-8c78-cdp-8c78)
(u2ffb-u2ff1-cdp-8c78-cdp-8c78-cdp-8c78-var-001)
(u2ffb-u2ff1-u200ce-u200c9-u2ff1-u31ce-cdp-86e8)
(u2ffb-u2ff1-u200ce-u200c9-u2ff1-u31ce-cdp-86e8-var-001)
(u2ffb-u2ffb-u20ba5-u4e5a-u62bc)
(uf907) (=uf908-k) (=uf907-k) (=k0-4f4f) (=k0-5022) (=k0-5038) (=u9f9c-k) (=u9f9c-ue0105) (=uf908) (=u9f9c-ufe01) (=u9f9c-itaiji-001) (=jmj-030158) (=u9f9c-ufe00) (=u9f9c-ue0108)
(uf907-h) (=koseki-551930) (=u9f9c-ue0104)
(uf907-var-001) (=c7-2c3a) (=twedu-a04808-003)
(uface) (=u9f9c-ufe02)
(utc-00335)
(vnpf-6072b)
(zihai-011719)
(zihai-014008)
(zihai-019131) (=twedu-a04808-064)
(zihai-019147)
(zihai-019226) (=twedu-a04808-082)
(zihai-019227)
(zihai-019231)
(zihai-019234)
(zihai-019245) (=twedu-a04808-028) (=u9f9c-itaiji-036)
(zihai-019249)
(zihai-019257)
(zihai-019258)
(zihai-019259)
(zihai-019304)
(zihai-019305)
(zihai-019308)
(zihai-019309)
(zihai-019312)
(zihai-019313)
(zihai-019314)
(zihai-019315) (=twedu-a04808-121)
(zihai-019316)
(zihai-019317)
(zihai-019318)
(zihai-019324)
(zihai-019325)
(zihai-019326)
(zihai-019327)
(zihai-019328)
(zihai-019329) (=twedu-a04808-021)
(zihai-019330) (=twedu-a04808-051)
(zihai-019331)
(zihai-019334)
(zihai-019335)
(zihai-019336)
(zihai-066016) (=twedu-a04808-105)
(zihai-066020)
(zihai-084504)
(zihai-106402)
(zihai-128932)
(zihai-174006)
(zihai-175812)
(zihai-175915) (=zihai-002209)
(chunichidaijiten_gui1001)
(ebag_s215-058)
(hkcs_m9f9c)
(hkcs_m9f9c-c01-p04-s00)
(hkcs_u9f9c)
(kamiyo_chars-u9f9c-itaiji-001)
(kk-shusei_kr153801)

스프링그래프로 이체문자를 표시하기 | 이체문자의 이체문자를 전부 찾아서 표시하기

이 글리프를 내부에서 인용하고 있는 다른 글리프 일람

省略しています ... 表示する

このグリフを収録するグループおよび引用するドキュメント一覧

省略しています ... 表示する