GlyphWiki logo
내비게이션
도움말
검색

도구모음
그외의 언어
그룹토론편집이력

グループ:sandbox

출전 : 프리 글리프 데이터베이스[글리프위키(GlyphWiki)]

글리프의 실장율:79% (실장필:1994글리프、미실장:506글리프)

폰트

글리프모음

一(u4e00-g) 乙(u4e59-g) 二(u4e8c-g) 十(u5341-g) 丁(u4e01-g)

厂(u5382-g) 七(u4e03-g) 卜(u535c-g) 八(u516b-g) 人(u4eba-g)

入(u5165-g) 儿(u513f-g) 九(u4e5d-g) 几(u51e0-g) 了(u4e86-g)

乃(u4e43-g) 刀(u5200-g) 力(u529b-g) 又(u53c8-g) 三(u4e09-g)

干(u5e72-g) 于(u4e8e-g) 亏(u4e8f-g) 士(u58eb-g) 土(u571f-g)

工(u5de5-g) 才(u624d-g) 下(u4e0b-g) 寸(u5bf8-g) 丈(u4e08-g)

大(u5927-g) 与(u4e0e-g) 万(u4e07-g) 上(u4e0a-g) 小(u5c0f-g)

口(u53e3-g) 山(u5c71-g) 巾(u5dfe-g) 千(u5343-g) 乞(u4e5e-g)

川(u5ddd-g) 亿(u4ebf-g) 个(u4e2a-g) 么(u4e48-g) 久(u4e45-g)

勺(u52fa-g) 丸(u4e38-g) 夕(u5915-g) 凡(u51e1-g) 及(u53ca-g)

广(u5e7f-g) 亡(u4ea1-g) 门(u95e8-g) 义(u4e49-g) 之(u4e4b-g)

尸(u5c38-g) 已(u5df2-g) 弓(u5f13-g) 己(u5df1-g) 卫(u536b-g)

子(u5b50-g) 也(u4e5f-g) 女(u5973-g) 飞(u98de-g) 刃(u5203-g)

习(u4e60-g) 叉(u53c9-g) 马(u9a6c-g) 乡(u4e61-g) 丰(u4e30-g)

王(u738b-g) 井(u4e95-g) 开(u5f00-g) 夫(u592b-g) 天(u5929-g)

元(u5143-g) 无(u65e0-g) 云(u4e91-g) 专(u4e13-g) 扎(u624e-g)

艺(u827a-g) 木(u6728-g) 五(u4e94-g) 支(u652f-g) 厅(u5385-g)

不(u4e0d-g) 太(u592a-g) 犬(u72ac-g) 区(u533a-g) 历(u5386-g)

友(u53cb-g) 尤(u5c24-g) 匹(u5339-g) 车(u8f66-g) 巨(u5de8-g)

牙(u7259-g) 屯(u5c6f-g) 比(u6bd4-g) 互(u4e92-g) 切(u5207-g)

瓦(u74e6-g) 止(u6b62-g) 少(u5c11-g) 日(u65e5-g) 中(u4e2d-g)

贝(u8d1d-g) 内(u5185-g) 水(u6c34-g) 冈(u5188-g) 见(u89c1-g)

手(u624b-g) 午(u5348-g) 牛(u725b-g) 毛(u6bdb-g) 气(u6c14-g)

升(u5347-g) 长(u957f-g) 仁(u4ec1-g) 什(u4ec0-g) 片(u7247-g)

仆(u4ec6-g) 化(u5316-g) 仇(u4ec7-g) 币(u5e01-g) 仍(u4ecd-g)

仅(u4ec5-g) 斤(u65a4-g) 爪(u722a-g) 反(u53cd-g) 介(u4ecb-g)

父(u7236-g) 从(u4ece-g) 今(u4eca-g) 凶(u51f6-g) 分(u5206-g)

乏(u4e4f-g) 公(u516c-g) 仓(u4ed3-g) 月(u6708-g) 氏(u6c0f-g)

勿(u52ff-g) 风(u98ce-g) 欠(u6b20-g) 丹(u4e39-g) 匀(u5300-g)

乌(u4e4c-g) 勾(u52fe-g) 凤(u51e4-g) 六(u516d-g) 文(u6587-g)

方(u65b9-g) 火(u706b-g) 为(u4e3a-g) 斗(u6597-g) 忆(u5fc6-g)

计(u8ba1-g) 订(u8ba2-g) 户(u6237-g) 认(u8ba4-g) 心(u5fc3-g)

尺(u5c3a-g) 引(u5f15-g) 丑(u4e11-g) 巴(u5df4-g) 孔(u5b54-g)

队(u961f-g) 办(u529e-g) 以(u4ee5-g) 允(u5141-g) 予(u4e88-g)

劝(u529d-g) 双(u53cc-g) 书(u4e66-g) 幻(u5e7b-g) 玉(u7389-g)

刊(u520a-g) 末(u672b-g) 未(u672a-g) 示(u793a-g) 击(u51fb-g)

打(u6253-g) 巧(u5de7-g) 正(u6b63-g) 扑(u6251-g) 扒(u6252-g)

功(u529f-g) 扔(u6254-g) 去(u53bb-g) 甘(u7518-g) 世(u4e16-g)

古(u53e4-g) 节(u8282-g) 本(u672c-g) 术(u672f-g) 可(u53ef-g)

丙(u4e19-g) 左(u5de6-g) 厉(u5389-g) 石(u77f3-g) 右(u53f3-g)

布(u5e03-g) 龙(u9f99-g) 平(u5e73-g) 灭(u706d-g) 轧(u8f67-g)

东(u4e1c-g) 卡(u5361-g) 北(u5317-g) 占(u5360-g) 业(u4e1a-g)

旧(u65e7-g) 帅(u5e05-g) 归(u5f52-g) 目(u76ee-g) 旦(u65e6-g)

且(u4e14-g) 叮(u53ee-g) 叶(u53f6-g) 甲(u7532-g) 申(u7533-g)

号(u53f7-g) 电(u7535-g) 田(u7530-g) 由(u7531-g) 只(u53ea-g)

央(u592e-g) 史(u53f2-g) 兄(u5144-g) 叼(u53fc-g) 叫(u53eb-g)

叨(u53e8-g) 另(u53e6-g) 叹(u53f9-g) 四(u56db-g) 生(u751f-g)

失(u5931-g) 禾(u79be-g) 丘(u4e18-g) 付(u4ed8-g) 仗(u4ed7-g)

代(u4ee3-g) 仙(u4ed9-g) 们(u4eec-g) 仪(u4eea-g) 白(u767d-g)

仔(u4ed4-g) 他(u4ed6-g) 斥(u65a5-g) 瓜(u74dc-g) 乎(u4e4e-g)

丛(u4e1b-g) 令(u4ee4-g) 用(u7528-g) 甩(u7529-g) 印(u5370-g)

乐(u4e50-g) 句(u53e5-g) 匆(u5306-g) 册(u518c-g) 犯(u72af-g)

外(u5916-g) 处(u5904-g) 冬(u51ac-g) 鸟(u9e1f-g) 务(u52a1-g)

包(u5305-g) 饥(u9965-g) 主(u4e3b-g) 市(u5e02-g) 立(u7acb-g)

闪(u95ea-g) 兰(u5170-g) 半(u534a-g) 汁(u6c41-g) 汇(u6c47-g)

头(u5934-g) 汉(u6c49-g) 宁(u5b81-g) 穴(u7a74-g) 它(u5b83-g)

讨(u8ba8-g) 写(u5199-g) 让(u8ba9-g) 礼(u793c-g) 训(u8bad-g)

必(u5fc5-g) 议(u8bae-g) 讯(u8baf-g) 记(u8bb0-g) 永(u6c38-g)

司(u53f8-g) 尼(u5c3c-g) 民(u6c11-g) 出(u51fa-g) 辽(u8fbd-g)

奶(u5976-g) 奴(u5974-g) 加(u52a0-g) 召(u53ec-g) 皮(u76ae-g)

边(u8fb9-g) 孕(u5b55-g) 发(u53d1-g) 圣(u5723-g) 对(u5bf9-g)

台(u53f0-g) 矛(u77db-g) 纠(u7ea0-g) 母(u6bcd-g) 幼(u5e7c-g)

丝(u4e1d-g) 式(u5f0f-g) 刑(u5211-g) 动(u52a8-g) 扛(u625b-g)

寺(u5bfa-g) 吉(u5409-g) 扣(u6263-g) 考(u8003-g) 托(u6258-g)

老(u8001-g) 圾(u573e-g) 巩(u5de9-g) 执(u6267-g) 扩(u6269-g)

扫(u626b-g) 地(u5730-g) 扬(u626c-g) 场(u573a-g) 耳(u8033-g)

共(u5171-g) 芒(u8292-g) 亚(u4e9a-g) 芝(u829d-g) 朽(u673d-g)

朴(u6734-g) 机(u673a-g) 权(u6743-g) 过(u8fc7-g) 臣(u81e3-g)

再(u518d-g) 协(u534f-g) 西(u897f-g) 压(u538b-g) 厌(u538c-g)

在(u5728-g) 百(u767e-g) 有(u6709-g) 存(u5b58-g) 而(u800c-g)

页(u9875-g) 匠(u5320-g) 夸(u5938-g) 夺(u593a-g) 灰(u7070-g)

达(u8fbe-g) 列(u5217-g) 死(u6b7b-g) 成(u6210-g) 夹(u5939-g)

轨(u8f68-g) 邪(u90aa-g) 划(u5212-g) 迈(u8fc8-g) 毕(u6bd5-g)

至(u81f3-g) 此(u6b64-g) 贞(u8d1e-g) 师(u5e08-g) 尘(u5c18-g)

尖(u5c16-g) 劣(u52a3-g) 光(u5149-g) 当(u5f53-g) 早(u65e9-g)

吐(u5410-g) 吓(u5413-g) 虫(u866b-g) 曲(u66f2-g) 团(u56e2-g)

同(u540c-g) 吊(u540a-g) 吃(u5403-g) 因(u56e0-g) 吸(u5438-g)

吗(u5417-g) 屿(u5c7f-g) 帆(u5e06-g) 岁(u5c81-g) 回(u56de-g)

岂(u5c82-g) 则(u5219-g) 刚(u521a-g) 网(u7f51-g) 肉(u8089-g)

年(u5e74-g) 朱(u6731-g) 先(u5148-g) 丢(u4e22-g) 舌(u820c-g)

竹(u7af9-g) 迁(u8fc1-g) 乔(u4e54-g) 伟(u4f1f-g) 传(u4f20-g)

乒(u4e52-g) 乓(u4e53-g) 休(u4f11-g) 伍(u4f0d-g) 伏(u4f0f-g)

优(u4f18-g) 伐(u4f10-g) 延(u5ef6-g) 件(u4ef6-g) 任(u4efb-g)

伤(u4f24-g) 价(u4ef7-g) 份(u4efd-g) 华(u534e-g) 仰(u4ef0-g)

仿(u4eff-g) 伙(u4f19-g) 伪(u4f2a-g) 自(u81ea-g) 血(u8840-g)

向(u5411-g) 似(u4f3c-g) 后(u540e-g) 行(u884c-g) 舟(u821f-g)

全(u5168-g) 会(u4f1a-g) 杀(u6740-g) 合(u5408-g) 兆(u5146-g)

企(u4f01-g) 众(u4f17-g) 爷(u7237-g) 伞(u4f1e-g) 创(u521b-g)

肌(u808c-g) 朵(u6735-g) 杂(u6742-g) 危(u5371-g) 旬(u65ec-g)

旨(u65e8-g) 负(u8d1f-g) 各(u5404-g) 名(u540d-g) 多(u591a-g)

争(u4e89-g) 色(u8272-g) 壮(u58ee-g) 冲(u51b2-g) 冰(u51b0-g)

庄(u5e84-g) 庆(u5e86-g) 亦(u4ea6-g) 刘(u5218-g) 齐(u9f50-g)

交(u4ea4-g) 次(u6b21-g) 衣(u8863-g) 产(u4ea7-g) 决(u51b3-g)

充(u5145-g) 妄(u5984-g) 闭(u95ed-g) 问(u95ee-g) 闯(u95ef-g)

羊(u7f8a-g) 并(u5e76-g) 关(u5173-g) 米(u7c73-g) 灯(u706f-g)

州(u5dde-g) 汗(u6c57-g) 污(u6c61-g) 江(u6c5f-g) 池(u6c60-g)

汤(u6c64-g) 忙(u5fd9-g) 兴(u5174-g) 宇(u5b87-g) 守(u5b88-g)

宅(u5b85-g) 字(u5b57-g) 安(u5b89-g) 讲(u8bb2-g) 军(u519b-g)

许(u8bb8-g) 论(u8bba-g) 农(u519c-g) 讽(u8bbd-g) 设(u8bbe-g)

访(u8bbf-g) 寻(u5bfb-g) 那(u90a3-g) 迅(u8fc5-g) 尽(u5c3d-g)

导(u5bfc-g) 异(u5f02-g) 孙(u5b59-g) 阵(u9635-g) 阳(u9633-g)

收(u6536-g) 阶(u9636-g) 阴(u9634-g) 防(u9632-g) 奸(u5978-g)

如(u5982-g) 妇(u5987-g) 好(u597d-g) 她(u5979-g) 妈(u5988-g)

戏(u620f-g) 羽(u7fbd-g) 观(u89c2-g) 欢(u6b22-g) 买(u4e70-g)

红(u7ea2-g) 纤(u7ea4-g) 约(u7ea6-g) 级(u7ea7-g) 纪(u7eaa-g)

驰(u9a70-g) 巡(u5de1-g) 寿(u5bff-g) 弄(u5f04-g) 麦(u9ea6-g)

形(u5f62-g) 进(u8fdb-g) 戒(u6212-g) 吞(u541e-g) 远(u8fdc-g)

违(u8fdd-g) 运(u8fd0-g) 扶(u6276-g) 抚(u629a-g) 坛(u575b-g)

技(u6280-g) 坏(u574f-g) 扰(u6270-g) 拒(u62d2-g) 找(u627e-g)

批(u6279-g) 扯(u626f-g) 址(u5740-g) 走(u8d70-g) 抄(u6284-g)

坝(u575d-g) 贡(u8d21-g) 攻(u653b-g) 赤(u8d64-g) 折(u6298-g)

抓(u6293-g) 扮(u626e-g) 抢(u62a2-g) 孝(u5b5d-g) 均(u5747-g)

抛(u629b-g) 投(u6295-g) 坟(u575f-g) 坑(u5751-g) 抗(u6297-g)

坊(u574a-g) 抖(u6296-g) 护(u62a4-g) 壳(u58f3-g) 志(u5fd7-g)

扭(u626d-g) 块(u5757-g) 声(u58f0-g) 把(u628a-g) 报(u62a5-g)

却(u5374-g) 劫(u52ab-g) 芽(u82bd-g) 花(u82b1-g) 芹(u82b9-g)

芬(u82ac-g) 苍(u82cd-g) 芳(u82b3-g) 严(u4e25-g) 芦(u82a6-g)

劳(u52b3-g) 克(u514b-g) 苏(u82cf-g) 杆(u6746-g) 杜(u675c-g)

杠(u6760-g) 材(u6750-g) 村(u6751-g) 杏(u674f-g) 极(u6781-g)

李(u674e-g) 杨(u6768-g) 求(u6c42-g) 更(u66f4-g) 束(u675f-g)

豆(u8c46-g) 两(u4e24-g) 丽(u4e3d-g) 医(u533b-g) 辰(u8fb0-g)

励(u52b1-g) 否(u5426-g) 还(u8fd8-g) 歼(u6b7c-g) 来(u6765-g)

连(u8fde-g) 步(u6b65-g) 坚(u575a-g) 旱(u65f1-g) 盯(u76ef-g)

呈(u5448-g) 时(u65f6-g) 吴(u5434-g) 助(u52a9-g) 县(u53bf-g)

里(u91cc-g) 呆(u5446-g) 园(u56ed-g) 旷(u65f7-g) 围(u56f4-g)

呀(u5440-g) 吨(u5428-g) 足(u8db3-g) 邮(u90ae-g) 男(u7537-g)

困(u56f0-g) 吵(u5435-g) 串(u4e32-g) 员(u5458-g) 听(u542c-g)

吩(u5429-g) 吹(u5439-g) 呜(u545c-g) 吼(u543c-g) 吧(u5427-g)

别(u522b-g) 岗(u5c97-g) 帐(u5e10-g) 财(u8d22-g) 钉(u9489-g)

针(u9488-g) 告(u544a-g) 我(u6211-g) 乱(u4e71-g) 利(u5229-g)

秃(u79c3-g) 秀(u79c0-g) 私(u79c1-g) 每(u6bcf-g) 兵(u5175-g)

估(u4f30-g) 体(u4f53-g) 何(u4f55-g) 但(u4f46-g) 伸(u4f38-g)

作(u4f5c-g) 伯(u4f2f-g) 伶(u4f36-g) 佣(u4f63-g) 低(u4f4e-g)

你(u4f60-g) 住(u4f4f-g) 位(u4f4d-g) 伴(u4f34-g) 身(u8eab-g)

皂(u7682-g) 佛(u4f5b-g) 近(u8fd1-g) 彻(u5f7b-g) 役(u5f79-g)

返(u8fd4-g) 余(u4f59-g) 希(u5e0c-g) 坐(u5750-g) 谷(u8c37-g)

妥(u59a5-g) 含(u542b-g) 邻(u90bb-g) 岔(u5c94-g) 肝(u809d-g)

肚(u809a-g) 肠(u80a0-g) 龟(u9f9f-g) 免(u514d-g) 狂(u72c2-g)

犹(u72b9-g) 角(u89d2-g) 删(u5220-g) 条(u6761-g) 卵(u5375-g)

岛(u5c9b-g) 迎(u8fce-g) 饭(u996d-g) 饮(u996e-g) 系(u7cfb-g)

言(u8a00-g) 冻(u51bb-g) 状(u72b6-g) 亩(u4ea9-g) 况(u51b5-g)

床(u5e8a-g) 库(u5e93-g) 疗(u7597-g) 应(u5e94-g) 冷(u51b7-g)

这(u8fd9-g) 序(u5e8f-g) 辛(u8f9b-g) 弃(u5f03-g) 冶(u51b6-g)

忘(u5fd8-g) 闲(u95f2-g) 间(u95f4-g) 闷(u95f7-g) 判(u5224-g)

灶(u7076-g) 灿(u707f-g) 弟(u5f1f-g) 汪(u6c6a-g) 沙(u6c99-g)

汽(u6c7d-g) 沃(u6c83-g) 泛(u6cdb-g) 沟(u6c9f-g) 没(u6ca1-g)

沈(u6c88-g) 沉(u6c89-g) 怀(u6000-g) 忧(u5fe7-g) 快(u5feb-g)

完(u5b8c-g) 宋(u5b8b-g) 宏(u5b8f-g) 牢(u7262-g) 究(u7a76-g)

穷(u7a77-g) 灾(u707e-g) 良(u826f-g) 证(u8bc1-g) 启(u542f-g)

评(u8bc4-g) 补(u8865-g) 初(u521d-g) 社(u793e-g) 识(u8bc6-g)

诉(u8bc9-g) 诊(u8bca-g) 词(u8bcd-g) 译(u8bd1-g) 君(u541b-g)

灵(u7075-g) 即(u5373-g) 层(u5c42-g) 尿(u5c3f-g) 尾(u5c3e-g)

迟(u8fdf-g) 局(u5c40-g) 改(u6539-g) 张(u5f20-g) 忌(u5fcc-g)

际(u9645-g) 陆(u9646-g) 阿(u963f-g) 陈(u9648-g) 阻(u963b-g)

附(u9644-g) 妙(u5999-g) 妖(u5996-g) 妨(u59a8-g) 努(u52aa-g)

忍(u5fcd-g) 劲(u52b2-g) 鸡(u9e21-g) 驱(u9a71-g) 纯(u7eaf-g)

纱(u7eb1-g) 纲(u7eb2-g) 纳(u7eb3-g) 纵(u7eb5-g) 驳(u9a73-g)

纷(u7eb7-g) 纸(u7eb8-g) 纹(u7eb9-g) 纺(u7eba-g) 驴(u9a74-g)

纽(u7ebd-g) 奉(u5949-g) 玩(u73a9-g) 环(u73af-g) 武(u6b66-g)

青(u9752-g) 责(u8d23-g) 现(u73b0-g) 表(u8868-g) 规(u89c4-g)

抹(u62b9-g) 拢(u62e2-g) 拔(u62d4-g) 拣(u62e3-g) 坦(u5766-g)

担(u62c5-g) 押(u62bc-g) 抽(u62bd-g) 拐(u62d0-g) 拖(u62d6-g)

者(u8005-g) 拍(u62cd-g) 顶(u9876-g) 拆(u62c6-g) 拥(u62e5-g)

抵(u62b5-g) 拘(u62d8-g) 势(u52bf-g) 抱(u62b1-g) 垃(u5783-g)

拉(u62c9-g) 拦(u62e6-g) 幸(u5e78-g) 拌(u62cc-g) 招(u62db-g)

坡(u5761-g) 披(u62ab-g) 拨(u62e8-g) 择(u62e9-g) 抬(u62ac-g)

其(u5176-g) 取(u53d6-g) 苦(u82e6-g) 若(u82e5-g) 茂(u8302-g)

苹(u82f9-g) 苗(u82d7-g) 英(u82f1-g) 范(u8303-g) 直(u76f4-g)

茄(u8304-g) 茎(u830e-g) 茅(u8305-g) 林(u6797-g) 枝(u679d-g)

杯(u676f-g) 柜(u67dc-g) 析(u6790-g) 板(u677f-g) 松(u677e-g)

枪(u67aa-g) 构(u6784-g) 杰(u6770-g) 述(u8ff0-g) 枕(u6795-g)

丧(u4e27-g) 或(u6216-g) 画(u753b-g) 卧(u5367-g) 事(u4e8b-g)

刺(u523a-g) 枣(u67a3-g) 雨(u96e8-g) 卖(u5356-g) 矿(u77ff-g)

码(u7801-g) 厕(u5395-g) 奔(u5954-g) 奇(u5947-g) 奋(u594b-g)

态(u6001-g) 欧(u6b27-g) 垄(u5784-g) 妻(u59bb-g) 轰(u8f70-g)

顷(u9877-g) 转(u8f6c-g) 斩(u65a9-g) 轮(u8f6e-g) 软(u8f6f-g)

到(u5230-g) 非(u975e-g) 叔(u53d4-g) 肯(u80af-g) 齿(u9f7f-g)

些(u4e9b-g) 虎(u864e-g) 虏(u864f-g) 肾(u80be-g) 贤(u8d24-g)

尚(u5c1a-g) 旺(u65fa-g) 具(u5177-g) 果(u679c-g) 味(u5473-g)

昆(u6606-g) 国(u56fd-g) 昌(u660c-g) 畅(u7545-g) 明(u660e-g)

易(u6613-g) 昂(u6602-g) 典(u5178-g) 固(u56fa-g) 忠(u5fe0-g)

咐(u5490-g) 呼(u547c-g) 鸣(u9e23-g) 咏(u548f-g) 呢(u5462-g)

岸(u5cb8-g) 岩(u5ca9-g) 帖(u5e16-g) 罗(u7f57-g) 帜(u5e1c-g)

岭(u5cad-g) 凯(u51ef-g) 败(u8d25-g) 贩(u8d29-g) 购(u8d2d-g)

图(u56fe-g) 钓(u9493-g) 制(u5236-g) 知(u77e5-g) 垂(u5782-g)

牧(u7267-g) 物(u7269-g) 乖(u4e56-g) 刮(u522e-g) 秆(u79c6-g)

和(u548c-g) 季(u5b63-g) 委(u59d4-g) 佳(u4f73-g) 侍(u4f8d-g)

供(u4f9b-g) 使(u4f7f-g) 例(u4f8b-g) 版(u7248-g) 侄(u4f84-g)

侦(u4fa6-g) 侧(u4fa7-g) 凭(u51ed-g) 侨(u4fa8-g) 佩(u4f69-g)

货(u8d27-g) 依(u4f9d-g) 的(u7684-g) 迫(u8feb-g) 质(u8d28-g)

欣(u6b23-g) 征(u5f81-g) 往(u5f80-g) 爬(u722c-g) 彼(u5f7c-g)

径(u5f84-g) 所(u6240-g) 舍(u820d-g) 金(u91d1-g) 命(u547d-g)

斧(u65a7-g) 爸(u7238-g) 采(u91c7-g) 受(u53d7-g) 乳(u4e73-g)

贪(u8d2a-g) 念(u5ff5-g) 贫(u8d2b-g) 肤(u80a4-g) 肺(u80ba-g)

肢(u80a2-g) 肿(u80bf-g) 胀(u80c0-g) 朋(u670b-g) 股(u80a1-g)

肥(u80a5-g) 服(u670d-g) 胁(u80c1-g) 周(u5468-g) 昏(u660f-g)

鱼(u9c7c-g) 兔(u5154-g) 狐(u72d0-g) 忽(u5ffd-g) 狗(u72d7-g)

备(u5907-g) 饰(u9970-g) 饱(u9971-g) 饲(u9972-g) 变(u53d8-g)

京(u4eac-g) 享(u4eab-g) 店(u5e97-g) 夜(u591c-g) 庙(u5e99-g)

府(u5e9c-g) 底(u5e95-g) 剂(u5242-g) 郊(u90ca-g) 废(u5e9f-g)

净(u51c0-g) 盲(u76f2-g) 放(u653e-g) 刻(u523b-g) 育(u80b2-g)

闸(u95f8-g) 闹(u95f9-g) 郑(u90d1-g) 券(u5238-g) 卷(u5377-g)

单(u5355-g) 炒(u7092-g) 炊(u708a-g) 炕(u7095-g) 炎(u708e-g)

炉(u7089-g) 沫(u6cab-g) 浅(u6d45-g) 法(u6cd5-g) 泄(u6cc4-g)

河(u6cb3-g) 沾(u6cbe-g) 泪(u6cea-g) 油(u6cb9-g) 泊(u6cca-g)

沿(u6cbf-g) 泡(u6ce1-g) 注(u6ce8-g) 泻(u6cfb-g) 泳(u6cf3-g)

泥(u6ce5-g) 沸(u6cb8-g) 波(u6ce2-g) 泼(u6cfc-g) 泽(u6cfd-g)

治(u6cbb-g) 怖(u6016-g) 性(u6027-g) 怕(u6015-g) 怜(u601c-g)

怪(u602a-g) 学(u5b66-g) 宝(u5b9d-g) 宗(u5b97-g) 定(u5b9a-g)

宜(u5b9c-g) 审(u5ba1-g) 宙(u5b99-g) 官(u5b98-g) 空(u7a7a-g)

帘(u5e18-g) 实(u5b9e-g) 试(u8bd5-g) 郎(u90ce-g) 诗(u8bd7-g)

肩(u80a9-g) 房(u623f-g) 诚(u8bda-g) 衬(u886c-g) 衫(u886b-g)

视(u89c6-g) 话(u8bdd-g) 诞(u8bde-g) 询(u8be2-g) 该(u8be5-g)

详(u8be6-g) 建(u5efa-g) 肃(u8083-g) 隶(u96b6-g) 录(u5f55-g)

居(u5c45-g) 届(u5c4a-g) 刷(u5237-g) 屈(u5c48-g) 弦(u5f26-g)

承(u627f-g) 孟(u5b5f-g) 孤(u5b64-g) 陕(u9655-g) 降(u964d-g)

限(u9650-g) 妹(u59b9-g) 姑(u59d1-g) 姐(u59d0-g) 姓(u59d3-g)

始(u59cb-g) 驾(u9a7e-g) 参(u53c2-g) 艰(u8270-g) 线(u7ebf-g)

练(u7ec3-g) 组(u7ec4-g) 细(u7ec6-g) 驶(u9a76-g) 织(u7ec7-g)

终(u7ec8-g) 驻(u9a7b-g) 驼(u9a7c-g) 绍(u7ecd-g) 经(u7ecf-g)

贯(u8d2f-g) 奏(u594f-g) 春(u6625-g) 帮(u5e2e-g) 珍(u73cd-g)

玻(u73bb-g) 毒(u6bd2-g) 型(u578b-g) 挂(u6302-g) 封(u5c01-g)

持(u6301-g) 项(u9879-g) 垮(u57ae-g) 挎(u630e-g) 城(u57ce-g)

挠(u6320-g) 政(u653f-g) 赴(u8d74-g) 赵(u8d75-g) 挡(u6321-g)

挺(u633a-g) 括(u62ec-g) 拴(u62f4-g) 拾(u62fe-g) 挑(u6311-g)

指(u6307-g) 垫(u57ab-g) 挣(u6323-g) 挤(u6324-g) 拼(u62fc-g)

挖(u6316-g) 按(u6309-g) 挥(u6325-g) 挪(u632a-g) 某(u67d0-g)

甚(u751a-g) 革(u9769-g) 荐(u8350-g) 巷(u5df7-g) 带(u5e26-g)

草(u8349-g) 茧(u8327-g) 茶(u8336-g) 荒(u8352-g) 茫(u832b-g)

荡(u8361-g) 荣(u8363-g) 故(u6545-g) 胡(u80e1-g) 南(u5357-g)

药(u836f-g) 标(u6807-g) 枯(u67af-g) 柄(u67c4-g) 栋(u680b-g)

相(u76f8-g) 查(u67e5-g) 柏(u67cf-g) 柳(u67f3-g) 柱(u67f1-g)

柿(u67ff-g) 栏(u680f-g) 树(u6811-g) 要(u8981-g) 咸(u54b8-g)

威(u5a01-g) 歪(u6b6a-g) 研(u7814-g) 砖(u7816-g) 厘(u5398-g)

厚(u539a-g) 砌(u780c-g) 砍(u780d-g) 面(u9762-g) 耐(u8010-g)

耍(u800d-g) 牵(u7275-g) 残(u6b8b-g) 殃(u6b83-g) 轻(u8f7b-g)

鸦(u9e26-g) 皆(u7686-g) 背(u80cc-g) 战(u6218-g) 点(u70b9-g)

临(u4e34-g) 览(u89c8-g) 竖(u7ad6-g) 省(u7701-g) 削(u524a-g)

尝(u5c1d-g) 是(u662f-g) 盼(u76fc-g) 眨(u7728-g) 哄(u54c4-g)

哑(u54d1-g) 显(u663e-g) 冒(u5192-g) 映(u6620-g) 星(u661f-g)

昨(u6628-g) 畏(u754f-g) 趴(u8db4-g) 胃(u80c3-g) 贵(u8d35-g)

界(u754c-g) 虹(u8679-g) 虾(u867e-g) 蚁(u8681-g) 思(u601d-g)

蚂(u8682-g) 虽(u867d-g) 品(u54c1-g) 咽(u54bd-g) 骂(u9a82-g)

哗(u54d7-g) 咱(u54b1-g) 响(u54cd-g) 哈(u54c8-g) 咬(u54ac-g)

咳(u54b3-g) 哪(u54ea-g) 炭(u70ad-g) 峡(u5ce1-g) 罚(u7f5a-g)

贱(u8d31-g) 贴(u8d34-g) 骨(u9aa8-g) 钞(u949e-g) 钟(u949f-g)

钢(u94a2-g) 钥(u94a5-g) 钩(u94a9-g) 卸(u5378-g) 缸(u7f38-g)

拜(u62dc-g) 看(u770b-g) 矩(u77e9-g) 怎(u600e-g) 牲(u7272-g)

选(u9009-g) 适(u9002-g) 秒(u79d2-g) 香(u9999-g) 种(u79cd-g)

秋(u79cb-g) 科(u79d1-g) 重(u91cd-g) 复(u590d-g) 竿(u7aff-g)

段(u6bb5-g) 便(u4fbf-g) 俩(u4fe9-g) 贷(u8d37-g) 顺(u987a-g)

修(u4fee-g) 保(u4fdd-g) 促(u4fc3-g) 侮(u4fae-g) 俭(u4fed-g)

俗(u4fd7-g) 俘(u4fd8-g) 信(u4fe1-g) 皇(u7687-g) 泉(u6cc9-g)

鬼(u9b3c-g) 侵(u4fb5-g) 追(u8ffd-g) 俊(u4fca-g) 盾(u76fe-g)

待(u5f85-g) 律(u5f8b-g) 很(u5f88-g) 须(u987b-g) 叙(u53d9-g)

剑(u5251-g) 逃(u9003-g) 食(u98df-g) 盆(u76c6-g) 胆(u80c6-g)

胜(u80dc-g) 胞(u80de-g) 胖(u80d6-g) 脉(u8109-g) 勉(u52c9-g)

狭(u72ed-g) 狮(u72ee-g) 独(u72ec-g) 狡(u72e1-g) 狱(u72f1-g)

狠(u72e0-g) 贸(u8d38-g) 怨(u6028-g) 急(u6025-g) 饶(u9976-g)

蚀(u8680-g) 饺(u997a-g) 饼(u997c-g) 弯(u5f2f-g) 将(u5c06-g)

奖(u5956-g) 哀(u54c0-g) 亭(u4ead-g) 亮(u4eae-g) 度(u5ea6-g)

迹(u8ff9-g) 庭(u5ead-g) 疮(u75ae-g) 疯(u75af-g) 疫(u75ab-g)

疤(u75a4-g) 姿(u59ff-g) 亲(u4eb2-g) 音(u97f3-g) 帝(u5e1d-g)

施(u65bd-g) 闻(u95fb-g) 阀(u9600-g) 阁(u9601-g) 差(u5dee-g)

养(u517b-g) 美(u7f8e-g) 姜(u59dc-g) 叛(u53db-g) 送(u9001-g)

类(u7c7b-g) 迷(u8ff7-g) 前(u524d-g) 首(u9996-g) 逆(u9006-g)

总(u603b-g) 炼(u70bc-g) 炸(u70b8-g) 炮(u70ae-g) 烂(u70c2-g)

剃(u5243-g) 洁(u6d01-g) 洪(u6d2a-g) 洒(u6d12-g) 浇(u6d47-g)

浊(u6d4a-g) 洞(u6d1e-g) 测(u6d4b-g) 洗(u6d17-g) 活(u6d3b-g)

派(u6d3e-g) 洽(u6d3d-g) 染(u67d3-g) 济(u6d4e-g) 洋(u6d0b-g)

洲(u6d32-g) 浑(u6d51-g) 浓(u6d53-g) 津(u6d25-g) 恒(u6052-g)

恢(u6062-g) 恰(u6070-g) 恼(u607c-g) 恨(u6068-g) 举(u4e3e-g)

觉(u89c9-g) 宣(u5ba3-g) 室(u5ba4-g) 宫(u5bab-g) 宪(u5baa-g)

突(u7a81-g) 穿(u7a7f-g) 窃(u7a83-g) 客(u5ba2-g) 冠(u51a0-g)

语(u8bed-g) 扁(u6241-g) 袄(u8884-g) 祖(u7956-g) 神(u795e-g)

祝(u795d-g) 误(u8bef-g) 诱(u8bf1-g) 说(u8bf4-g) 诵(u8bf5-g)

垦(u57a6-g) 退(u9000-g) 既(u65e2-g) 屋(u5c4b-g) 昼(u663c-g)

费(u8d39-g) 陡(u9661-g) 眉(u7709-g) 孩(u5b69-g) 除(u9664-g)

险(u9669-g) 院(u9662-g) 娃(u5a03-g) 姥(u59e5-g) 姨(u59e8-g)

姻(u59fb-g) 娇(u5a07-g) 怒(u6012-g) 架(u67b6-g) 贺(u8d3a-g)

盈(u76c8-g) 勇(u52c7-g) 怠(u6020-g) 柔(u67d4-g) 垒(u5792-g)

绑(u7ed1-g) 绒(u7ed2-g) 结(u7ed3-g) 绕(u7ed5-g) 骄(u9a84-g)

绘(u7ed8-g) 给(u7ed9-g) 络(u7edc-g) 骆(u9a86-g) 绝(u7edd-g)

绞(u7ede-g) 统(u7edf-g) 耕(u8015-g) 耗(u8017-g) 艳(u8273-g)

泰(u6cf0-g) 珠(u73e0-g) 班(u73ed-g) 素(u7d20-g) 蚕(u8695-g)

顽(u987d-g) 盏(u76cf-g) 匪(u532a-g) 捞(u635e-g) 栽(u683d-g)

捕(u6355-g) 振(u632f-g) 载(u8f7d-g) 赶(u8d76-g) 起(u8d77-g)

盐(u76d0-g) 捎(u634e-g) 捏(u634f-g) 埋(u57cb-g) 捉(u6349-g)

捆(u6346-g) 捐(u6350-g) 损(u635f-g) 都(u90fd-g) 哲(u54f2-g)

逝(u901d-g) 捡(u6361-g) 换(u6362-g) 挽(u633d-g) 热(u70ed-g)

恐(u6050-g) 壶(u58f6-g) 挨(u6328-g) 耻(u803b-g) 耽(u803d-g)

恭(u606d-g) 莲(u83b2-g) 莫(u83ab-g) 荷(u8377-g) 获(u83b7-g)

晋(u664b-g) 恶(u6076-g) 真(u771f-g) 框(u6846-g) 桂(u6842-g)

档(u6863-g) 桐(u6850-g) 株(u682a-g) 桥(u6865-g) 桃(u6843-g)

格(u683c-g) 校(u6821-g) 核(u6838-g) 样(u6837-g) 根(u6839-g)

索(u7d22-g) 哥(u54e5-g) 速(u901f-g) 逗(u9017-g) 栗(u6817-g)

配(u914d-g) 翅(u7fc5-g) 辱(u8fb1-g) 唇(u5507-g) 夏(u590f-g)

础(u7840-g) 破(u7834-g) 原(u539f-g) 套(u5957-g) 逐(u9010-g)

烈(u70c8-g) 殊(u6b8a-g) 顾(u987e-g) 轿(u8f7f-g) 较(u8f83-g)

顿(u987f-g) 毙(u6bd9-g) 致(u81f4-g) 柴(u67f4-g) 桌(u684c-g)

虑(u8651-g) 监(u76d1-g) 紧(u7d27-g) 党(u515a-g) 晒(u6652-g)

眠(u7720-g) 晓(u6653-g) 鸭(u9e2d-g) 晃(u6643-g) 晌(u664c-g)

晕(u6655-g) 蚊(u868a-g) 哨(u54e8-g) 哭(u54ed-g) 恩(u6069-g)

唤(u5524-g) 啊(u554a-g) 唉(u5509-g) 罢(u7f62-g) 峰(u5cf0-g)

圆(u5706-g) 贼(u8d3c-g) 贿(u8d3f-g) 钱(u94b1-g) 钳(u94b3-g)

钻(u94bb-g) 铁(u94c1-g) 铃(u94c3-g) 铅(u94c5-g) 缺(u7f3a-g)

氧(u6c27-g) 特(u7279-g) 牺(u727a-g) 造(u9020-g) 乘(u4e58-g)

敌(u654c-g) 秤(u79e4-g) 租(u79df-g) 秧(u79e7-g) 积(u79ef-g)

秩(u79e9-g) 称(u79f0-g) 秘(u79d8-g) 透(u900f-g) 笔(u7b14-g)

笑(u7b11-g) 笋(u7b0b-g) 债(u503a-g) 借(u501f-g) 值(u503c-g)

倚(u501a-g) 倾(u503e-g) 倒(u5012-g) 倘(u5018-g) 俱(u4ff1-g)

倡(u5021-g) 候(u5019-g) 俯(u4fef-g) 倍(u500d-g) 倦(u5026-g)

健(u5065-g) 臭(u81ed-g) 射(u5c04-g) 躬(u8eac-g) 息(u606f-g)

徒(u5f92-g) 徐(u5f90-g) 舰(u8230-g) 舱(u8231-g) 般(u822c-g)

航(u822a-g) 途(u9014-g) 拿(u62ff-g) 爹(u7239-g) 爱(u7231-g)

颂(u9882-g) 翁(u7fc1-g) 脆(u8106-g) 脂(u8102-g) 胸(u80f8-g)

胳(u80f3-g) 脏(u810f-g) 胶(u80f6-g) 脑(u8111-g) 狸(u72f8-g)

狼(u72fc-g) 逢(u9022-g) 留(u7559-g) 皱(u76b1-g) 饿(u997f-g)

恋(u604b-g) 桨(u6868-g) 浆(u6d46-g) 衰(u8870-g) 高(u9ad8-g)

席(u5e2d-g) 准(u51c6-g) 座(u5ea7-g) 症(u75c7-g) 病(u75c5-g)

疾(u75be-g) 疼(u75bc-g) 疲(u75b2-g) 脊(u810a-g) 效(u6548-g)

离(u79bb-g) 唐(u5510-g) 资(u8d44-g) 凉(u51c9-g) 站(u7ad9-g)

剖(u5256-g) 竞(u7ade-g) 部(u90e8-g) 旁(u65c1-g) 旅(u65c5-g)

畜(u755c-g) 阅(u9605-g) 羞(u7f9e-g) 瓶(u74f6-g) 拳(u62f3-g)

粉(u7c89-g) 料(u6599-g) 益(u76ca-g) 兼(u517c-g) 烤(u70e4-g)

烘(u70d8-g) 烦(u70e6-g) 烧(u70e7-g) 烛(u70db-g) 烟(u70df-g)

递(u9012-g) 涛(u6d9b-g) 浙(u6d59-g) 涝(u6d9d-g) 酒(u9152-g)

涉(u6d89-g) 消(u6d88-g) 浩(u6d69-g) 海(u6d77-g) 涂(u6d82-g)

浴(u6d74-g) 浮(u6d6e-g) 流(u6d41-g) 润(u6da6-g) 浪(u6d6a-g)

浸(u6d78-g) 涨(u6da8-g) 烫(u70eb-g) 涌(u6d8c-g) 悟(u609f-g)

悄(u6084-g) 悔(u6094-g) 悦(u60a6-g) 害(u5bb3-g) 宽(u5bbd-g)

家(u5bb6-g) 宵(u5bb5-g) 宴(u5bb4-g) 宾(u5bbe-g) 窄(u7a84-g)

容(u5bb9-g) 宰(u5bb0-g) 案(u6848-g) 请(u8bf7-g) 朗(u6717-g)

诸(u8bf8-g) 读(u8bfb-g) 扇(u6247-g) 袜(u889c-g) 袖(u8896-g)

袍(u888d-g) 被(u88ab-g) 祥(u7965-g) 课(u8bfe-g) 谁(u8c01-g)

调(u8c03-g) 冤(u51a4-g) 谅(u8c05-g) 谈(u8c08-g) 谊(u8c0a-g)

剥(u5265-g) 恳(u6073-g) 展(u5c55-g) 剧(u5267-g) 屑(u5c51-g)

弱(u5f31-g) 陵(u9675-g) 陶(u9676-g) 陷(u9677-g) 陪(u966a-g)

娱(u5a31-g) 娘(u5a18-g) 通(u901a-g) 能(u80fd-g) 难(u96be-g)

预(u9884-g) 桑(u6851-g) 绢(u7ee2-g) 绣(u7ee3-g) 验(u9a8c-g)

继(u7ee7-g) 球(u7403-g) 理(u7406-g) 捧(u6367-g) 堵(u5835-g)

描(u63cf-g) 域(u57df-g) 掩(u63a9-g) 捷(u6377-g) 排(u6392-g)

掉(u6389-g) 推(u63a8-g) 堆(u5806-g) 掀(u6380-g) 授(u6388-g)

教(u6559-g) 掏(u638f-g) 掠(u63a0-g) 培(u57f9-g) 接(u63a5-g)

控(u63a7-g) 探(u63a2-g) 据(u636e-g) 掘(u6398-g) 职(u804c-g)

基(u57fa-g) 著(u8457-g) 勒(u52d2-g) 黄(u9ec4-g) 萌(u840c-g)

萝(u841d-g) 菌(u83cc-g) 菜(u83dc-g) 萄(u8404-g) 菊(u83ca-g)

萍(u840d-g) 菠(u83e0-g) 营(u8425-g) 械(u68b0-g) 梦(u68a6-g)

梢(u68a2-g) 梅(u6885-g) 检(u68c0-g) 梳(u68b3-g) 梯(u68af-g)

桶(u6876-g) 救(u6551-g) 副(u526f-g) 票(u7968-g) 戚(u621a-g)

爽(u723d-g) 聋(u804b-g) 袭(u88ad-g) 盛(u76db-g) 雪(u96ea-g)

辅(u8f85-g) 辆(u8f86-g) 虚(u865a-g) 雀(u96c0-g) 堂(u5802-g)

常(u5e38-g) 匙(u5319-g) 晨(u6668-g) 睁(u7741-g) 眯(u772f-g)

眼(u773c-g) 悬(u60ac-g) 野(u91ce-g) 啦(u5566-g) 晚(u665a-g)

啄(u5544-g) 距(u8ddd-g) 跃(u8dc3-g) 略(u7565-g) 蛇(u86c7-g)

累(u7d2f-g) 唱(u5531-g) 患(u60a3-g) 唯(u552f-g) 崖(u5d16-g)

崭(u5d2d-g) 崇(u5d07-g) 圈(u5708-g) 铜(u94dc-g) 铲(u94f2-g)

银(u94f6-g) 甜(u751c-g) 梨(u68a8-g) 犁(u7281-g) 移(u79fb-g)

笨(u7b28-g) 笼(u7b3c-g) 笛(u7b1b-g) 符(u7b26-g) 第(u7b2c-g)

敏(u654f-g) 做(u505a-g) 袋(u888b-g) 悠(u60a0-g) 偿(u507f-g)

偶(u5076-g) 偷(u5077-g) 您(u60a8-g) 售(u552e-g) 停(u505c-g)

偏(u504f-g) 假(u5047-g) 得(u5f97-g) 衔(u8854-g) 盘(u76d8-g)

船(u8239-g) 斜(u659c-g) 盒(u76d2-g) 鸽(u9e3d-g) 悉(u6089-g)

欲(u6b32-g) 彩(u5f69-g) 领(u9886-g) 脚(u811a-g) 脖(u8116-g)

脸(u8138-g) 脱(u8131-g) 象(u8c61-g) 够(u591f-g) 猜(u731c-g)

猪(u732a-g) 猎(u730e-g) 猫(u732b-g) 猛(u731b-g) 馅(u9985-g)

馆(u9986-g) 凑(u51d1-g) 减(u51cf-g) 毫(u6beb-g) 麻(u9ebb-g)

痒(u75d2-g) 痕(u75d5-g) 廊(u5eca-g) 康(u5eb7-g) 庸(u5eb8-g)

鹿(u9e7f-g) 盗(u76d7-g) 章(u7ae0-g) 竟(u7adf-g) 商(u5546-g)

族(u65cf-g) 旋(u65cb-g) 望(u671b-g) 率(u7387-g) 着(u7740-g)

盖(u76d6-g) 粘(u7c98-g) 粗(u7c97-g) 粒(u7c92-g) 断(u65ad-g)

剪(u526a-g) 兽(u517d-g) 清(u6e05-g) 添(u6dfb-g) 淋(u6dcb-g)

淹(u6df9-g) 渠(u6e20-g) 渐(u6e10-g) 混(u6df7-g) 渔(u6e14-g)

淘(u6dd8-g) 液(u6db2-g) 淡(u6de1-g) 深(u6df1-g) 婆(u5a46-g)

梁(u6881-g) 渗(u6e17-g) 情(u60c5-g) 惜(u60dc-g) 惭(u60ed-g)

悼(u60bc-g) 惧(u60e7-g) 惕(u60d5-g) 惊(u60ca-g) 惨(u60e8-g)

惯(u60ef-g) 寇(u5bc7-g) 寄(u5bc4-g) 宿(u5bbf-g) 窑(u7a91-g)

密(u5bc6-g) 谋(u8c0b-g) 谎(u8c0e-g) 祸(u7978-g) 谜(u8c1c-g)

逮(u902e-g) 敢(u6562-g) 屠(u5c60-g) 弹(u5f39-g) 随(u968f-g)

蛋(u86cb-g) 隆(u9686-g) 隐(u9690-g) 婚(u5a5a-g) 婶(u5a76-g)

颈(u9888-g) 绩(u7ee9-g) 绪(u7eea-g) 续(u7eed-g) 骑(u9a91-g)

绳(u7ef3-g) 维(u7ef4-g) 绵(u7ef5-g) 绸(u7ef8-g) 绿(u7eff-g)

琴(u7434-g) 斑(u6591-g) 替(u66ff-g) 款(u6b3e-g) 堪(u582a-g)

塔(u5854-g) 搭(u642d-g) 越(u8d8a-g) 趁(u8d81-g) 趋(u8d8b-g)

超(u8d85-g) 提(u63d0-g) 堤(u5824-g) 博(u535a-g) 揭(u63ed-g)

喜(u559c-g) 插(u63d2-g) 揪(u63ea-g) 搜(u641c-g) 煮(u716e-g)

援(u63f4-g) 裁(u88c1-g) 搁(u6401-g) 搂(u6402-g) 搅(u6405-g)

握(u63e1-g) 揉(u63c9-g) 斯(u65af-g) 期(u671f-g) 欺(u6b3a-g)

联(u8054-g) 散(u6563-g) 惹(u60f9-g) 葬(u846c-g) 葛(u845b-g)

董(u8463-g) 葡(u8461-g) 敬(u656c-g) 葱(u8471-g) 落(u843d-g)

朝(u671d-g) 辜(u8f9c-g) 葵(u8475-g) 棒(u68d2-g) 棋(u68cb-g)

植(u690d-g) 森(u68ee-g) 椅(u6905-g) 椒(u6912-g) 棵(u68f5-g)

棍(u68cd-g) 棉(u68c9-g) 棚(u68da-g) 棕(u68d5-g) 惠(u60e0-g)

惑(u60d1-g) 逼(u903c-g) 厨(u53a8-g) 厦(u53a6-g) 硬(u786c-g)

确(u786e-g) 雁(u96c1-g) 殖(u6b96-g) 裂(u88c2-g) 雄(u96c4-g)

暂(u6682-g) 雅(u96c5-g) 辈(u8f88-g) 悲(u60b2-g) 紫(u7d2b-g)

辉(u8f89-g) 敞(u655e-g) 赏(u8d4f-g) 掌(u638c-g) 晴(u6674-g)

暑(u6691-g) 最(u6700-g) 量(u91cf-g) 喷(u55b7-g) 晶(u6676-g)

喇(u5587-g) 遇(u9047-g) 喊(u558a-g) 景(u666f-g) 践(u8df5-g)

跌(u8dcc-g) 跑(u8dd1-g) 遗(u9057-g) 蛙(u86d9-g) 蛛(u86db-g)

蜓(u8713-g) 喝(u559d-g) 喂(u5582-g) 喘(u5598-g) 喉(u5589-g)

幅(u5e45-g) 帽(u5e3d-g) 赌(u8d4c-g) 赔(u8d54-g) 黑(u9ed1-g)

铸(u94f8-g) 铺(u94fa-g) 链(u94fe-g) 销(u9500-g) 锁(u9501-g)

锄(u9504-g) 锅(u9505-g) 锈(u9508-g) 锋(u950b-g) 锐(u9510-g)

短(u77ed-g) 智(u667a-g) 毯(u6bef-g) 鹅(u9e45-g) 剩(u5269-g)

稍(u7a0d-g) 程(u7a0b-g) 稀(u7a00-g) 税(u7a0e-g) 筐(u7b50-g)

等(u7b49-g) 筑(u7b51-g) 策(u7b56-g) 筛(u7b5b-g) 筒(u7b52-g)

答(u7b54-g) 筋(u7b4b-g) 筝(u7b5d-g) 傲(u50b2-g) 傅(u5085-g)

牌(u724c-g) 堡(u5821-g) 集(u96c6-g) 焦(u7126-g) 傍(u508d-g)

储(u50a8-g) 奥(u5965-g) 街(u8857-g) 惩(u60e9-g) 御(u5fa1-g)

循(u5faa-g) 艇(u8247-g) 舒(u8212-g) 番(u756a-g) 释(u91ca-g)

禽(u79bd-g) 腊(u814a-g) 脾(u813e-g) 腔(u8154-g) 鲁(u9c81-g)

猾(u733e-g) 猴(u7334-g) 然(u7136-g) 馋(u998b-g) 装(u88c5-g)

蛮(u86ee-g) 就(u5c31-g) 痛(u75db-g) 童(u7ae5-g) 阔(u9614-g)

善(u5584-g) 羡(u7fa1-g) 普(u666e-g) 粪(u7caa-g) 尊(u5c0a-g)

道(u9053-g) 曾(u66fe-g) 焰(u7130-g) 港(u6e2f-g) 湖(u6e56-g)

渣(u6e23-g) 湿(u6e7f-g) 温(u6e29-g) 渴(u6e34-g) 滑(u6ed1-g)

湾(u6e7e-g) 渡(u6e21-g) 游(u6e38-g) 滋(u6ecb-g) 溉(u6e89-g)

愤(u6124-g) 慌(u614c-g) 惰(u60f0-g) 愧(u6127-g) 愉(u6109-g)

慨(u6168-g) 割(u5272-g) 寒(u5bd2-g) 富(u5bcc-g) 窜(u7a9c-g)

窝(u7a9d-g) 窗(u7a97-g) 遍(u904d-g) 裕(u88d5-g) 裤(u88e4-g)

裙(u88d9-g) 谢(u8c22-g) 谣(u8c23-g) 谦(u8c26-g) 属(u5c5e-g)

屡(u5c61-g) 强(u5f3a-g) 粥(u7ca5-g) 疏(u758f-g) 隔(u9694-g)

隙(u9699-g) 絮(u7d6e-g) 嫂(u5ac2-g) 登(u767b-g) 缎(u7f0e-g)

缓(u7f13-g) 骗(u9a97-g) 编(u7f16-g) 缘(u7f18-g) 瑞(u745e-g)

魂(u9b42-g) 肆(u8086-g) 摄(u6444-g) 摸(u6478-g) 填(u586b-g)

搏(u640f-g) 塌(u584c-g) 鼓(u9f13-g) 摆(u6446-g) 携(u643a-g)

搬(u642c-g) 摇(u6447-g) 搞(u641e-g) 塘(u5858-g) 摊(u644a-g)

蒜(u849c-g) 勤(u52e4-g) 鹊(u9e4a-g) 蓝(u84dd-g) 墓(u5893-g)

幕(u5e55-g) 蓬(u84ec-g) 蓄(u84c4-g) 蒙(u8499-g) 蒸(u84b8-g)

献(u732e-g) 禁(u7981-g) 楚(u695a-g) 想(u60f3-g) 槐(u69d0-g)

榆(u6986-g) 楼(u697c-g) 概(u6982-g) 赖(u8d56-g) 酬(u916c-g)

感(u611f-g) 碍(u788d-g) 碑(u7891-g) 碎(u788e-g) 碰(u78b0-g)

碗(u7897-g) 碌(u788c-g) 雷(u96f7-g) 零(u96f6-g) 雾(u96fe-g)

雹(u96f9-g) 输(u8f93-g) 督(u7763-g) 龄(u9f84-g) 鉴(u9274-g)

睛(u775b-g) 睡(u7761-g) 睬(u776c-g) 鄙(u9119-g) 愚(u611a-g)

暖(u6696-g) 盟(u76df-g) 歇(u6b47-g) 暗(u6697-g) 照(u7167-g)

跨(u8de8-g) 跳(u8df3-g) 跪(u8dea-g) 路(u8def-g) 跟(u8ddf-g)

遣(u9063-g) 蛾(u86fe-g) 蜂(u8702-g) 嗓(u55d3-g) 置(u7f6e-g)

罪(u7f6a-g) 罩(u7f69-g) 错(u9519-g) 锡(u9521-g) 锣(u9523-g)

锤(u9524-g) 锦(u9526-g) 键(u952e-g) 锯(u952f-g) 矮(u77ee-g)

辞(u8f9e-g) 稠(u7a20-g) 愁(u6101-g) 筹(u7b79-g) 签(u7b7e-g)

简(u7b80-g) 毁(u6bc1-g) 舅(u8205-g) 鼠(u9f20-g) 催(u50ac-g)

傻(u50bb-g) 像(u50cf-g) 躲(u8eb2-g) 微(u5fae-g) 愈(u6108-g)

遥(u9065-g) 腰(u8170-g) 腥(u8165-g) 腹(u8179-g) 腾(u817e-g)

腿(u817f-g) 触(u89e6-g) 解(u89e3-g) 酱(u9171-g) 痰(u75f0-g)

廉(u5ec9-g) 新(u65b0-g) 韵(u97f5-g) 意(u610f-g) 粮(u7cae-g)

数(u6570-g) 煎(u714e-g) 塑(u5851-g) 慈(u6148-g) 煤(u7164-g)

煌(u714c-g) 满(u6ee1-g) 漠(u6f20-g) 源(u6e90-g) 滤(u6ee4-g)

滥(u6ee5-g) 滔(u6ed4-g) 溪(u6eaa-g) 溜(u6e9c-g) 滚(u6eda-g)

滨(u6ee8-g) 粱(u7cb1-g) 滩(u6ee9-g) 慎(u614e-g) 誉(u8a89-g)

塞(u585e-g) 谨(u8c28-g) 福(u798f-g) 群(u7fa4-g) 殿(u6bbf-g)

辟(u8f9f-g) 障(u969c-g) 嫌(u5acc-g) 嫁(u5ac1-g) 叠(u53e0-g)

缝(u7f1d-g) 缠(u7f20-g) 静(u9759-g) 碧(u78a7-g) 璃(u7483-g)

墙(u5899-g) 撇(u6487-g) 嘉(u5609-g) 摧(u6467-g) 截(u622a-g)

誓(u8a93-g) 境(u5883-g) 摘(u6458-g) 摔(u6454-g) 聚(u805a-g)

慕(u6155-g) 暮(u66ae-g) 蔑(u8511-g) 蔽(u853d-g) 模(u6a21-g)

榴(u69b4-g) 榜(u699c-g) 榨(u69a8-g) 歌(u6b4c-g) 遭(u906d-g)

酷(u9177-g) 酿(u917f-g) 酸(u9178-g) 磁(u78c1-g) 愿(u613f-g)

需(u9700-g) 裳(u88f3-g) 颗(u9897-g) 嗽(u55fd-g) 蜻(u873b-g)

蜡(u8721-g) 蝇(u8747-g) 蜘(u8718-g) 赚(u8d5a-g) 锹(u9539-g)

锻(u953b-g) 舞(u821e-g) 稳(u7a33-g) 算(u7b97-g) 箩(u7ba9-g)

管(u7ba1-g) 僚(u50da-g) 鼻(u9f3b-g) 魄(u9b44-g) 貌(u8c8c-g)

膜(u819c-g) 膊(u818a-g) 膀(u8180-g) 鲜(u9c9c-g) 疑(u7591-g)

馒(u9992-g) 裹(u88f9-g) 敲(u6572-g) 豪(u8c6a-g) 膏(u818f-g)

遮(u906e-g) 腐(u8150-g) 瘦(u7626-g) 辣(u8fa3-g) 竭(u7aed-g)

端(u7aef-g) 旗(u65d7-g) 精(u7cbe-g) 歉(u6b49-g) 弊(u5f0a-g)

熄(u7184-g) 熔(u7194-g) 漆(u6f06-g) 漂(u6f02-g) 漫(u6f2b-g)

滴(u6ef4-g) 演(u6f14-g) 漏(u6f0f-g) 慢(u6162-g) 寨(u5be8-g)

赛(u8d5b-g) 察(u5bdf-g) 蜜(u871c-g) 谱(u8c31-g) 嫩(u5ae9-g)

翠(u7fe0-g) 熊(u718a-g) 凳(u51f3-g) 骡(u9aa1-g) 缩(u7f29-g)

慧(u6167-g) 撕(u6495-g) 撒(u6492-g) 趣(u8da3-g) 趟(u8d9f-g)

撑(u6491-g) 播(u64ad-g) 撞(u649e-g) 撤(u64a4-g) 增(u589e-g)

聪(u806a-g) 鞋(u978b-g) 蕉(u8549-g) 蔬(u852c-g) 横(u6a2a-g)

槽(u69fd-g) 樱(u6a31-g) 橡(u6a61-g) 飘(u98d8-g) 醋(u918b-g)

醉(u9189-g) 震(u9707-g) 霉(u9709-g) 瞒(u7792-g) 题(u9898-g)

暴(u66b4-g) 瞎(u778e-g) 影(u5f71-g) 踢(u8e22-g) 踏(u8e0f-g)

踩(u8e29-g) 踪(u8e2a-g) 蝶(u8776-g) 蝴(u8774-g) 嘱(u5631-g)

墨(u58a8-g) 镇(u9547-g) 靠(u9760-g) 稻(u7a3b-g) 黎(u9ece-g)

稿(u7a3f-g) 稼(u7a3c-g) 箱(u7bb1-g) 箭(u7bad-g) 篇(u7bc7-g)

僵(u50f5-g) 躺(u8eba-g) 僻(u50fb-g) 德(u5fb7-g) 艘(u8258-g)

膝(u819d-g) 膛(u819b-g) 熟(u719f-g) 摩(u6469-g) 颜(u989c-g)

毅(u6bc5-g) 糊(u7cca-g) 遵(u9075-g) 潜(u6f5c-g) 潮(u6f6e-g)

懂(u61c2-g) 额(u989d-g) 慰(u6170-g) 劈(u5288-g) 操(u64cd-g)

燕(u71d5-g) 薯(u85af-g) 薪(u85aa-g) 薄(u8584-g) 颠(u98a0-g)

橘(u6a58-g) 整(u6574-g) 融(u878d-g) 醒(u9192-g) 餐(u9910-g)

嘴(u5634-g) 蹄(u8e44-g) 器(u5668-g) 赠(u8d60-g) 默(u9ed8-g)

镜(u955c-g) 赞(u8d5e-g) 篮(u7bee-g) 邀(u9080-g) 衡(u8861-g)

膨(u81a8-g) 雕(u96d5-g) 磨(u78e8-g) 凝(u51dd-g) 辨(u8fa8-g)

辩(u8fa9-g) 糖(u7cd6-g) 糕(u7cd5-g) 燃(u71c3-g) 澡(u6fa1-g)

激(u6fc0-g) 懒(u61d2-g) 壁(u58c1-g) 避(u907f-g) 缴(u7f34-g)

戴(u6234-g) 擦(u64e6-g) 鞠(u97a0-g) 藏(u85cf-g) 霜(u971c-g)

霞(u971e-g) 瞧(u77a7-g) 蹈(u8e48-g) 螺(u87ba-g) 穗(u7a57-g)

繁(u7e41-g) 辫(u8fab-g) 赢(u8d62-g) 糟(u7cdf-g) 糠(u7ce0-g)

燥(u71e5-g) 臂(u81c2-g) 翼(u7ffc-g) 骤(u9aa4-g) 鞭(u97ad-g)

覆(u8986-g) 蹦(u8e66-g) 镰(u9570-g) 翻(u7ffb-g) 鹰(u9e70-g)

警(u8b66-g) 攀(u6500-g) 蹲(u8e72-g) 颤(u98a4-g) 瓣(u74e3-g)

爆(u7206-g) 疆(u7586-g) 壤(u58e4-g) 耀(u8000-g) 躁(u8e81-g)

嚼(u56bc-g) 嚷(u56b7-g) 籍(u7c4d-g) 魔(u9b54-g) 灌(u704c-g)

蠢(u8822-g) 霸(u9738-g) 露(u9732-g) 囊(u56ca-g) 罐(u7f50-g)